فیلتر قلیایی پیور پرو PurePro

فیلتر قلیایی پیور پرو PurePro : فیلتر قلیایی RO، آب اسیدی را به یک آب یونیزه شده با قلیایی کامل تبدیل می کند. فیلتر قلیایی پیور پرو به سادگی مواد معدنی مانند کلسیم یونیزه شده، منیزیم، سدیم، یون پتاسیم را که در هنگام تصفیه آب از آن جدا می شوند...