فیلتر کربن فعال گرانول هوزینگی کلییر واتر

فیلتر کربن فعال گرانول هوزینگی کلییر واتر در دومین مرحله از دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس فیلتر پیش تصفیه کربنی با عنوان فیلتر کربن فعال گرانول (UDF) مورد استفاده قرار می گیرد. برای پیش تصفیه و آماده سازی آب برای ورود به ممبران نقش بسیار مهمی ایفا می...