فیلتر کربن فعال گرانول خانگی مجیک استار هوزینگی

فیلتر کربن فعال گرانول خانگی مجیک استار هوزینگی فیلتر کربن فعال گرانول از فیلتر های پیش تصفیه است که وظیفه تصفیه شیمیایی آب را بر عهده دارد و با حذف انواع مختلفی از مواد شیمیایی آب را برای ورود به ممبران آماده می کند. این فیلتر در مرحله دوم دستگاه...