فیلتر کربن بلاک خانگی یونیک هوزینگی

فیلتر کربن بلاک خانگی یونیک هوزینگی فیلتر کربن بلاک یکی از فیلتر های پیش تصفیه است که قبل از ممبران قرار می گیرد و جایگاه مهمی را در دستگا تصفیه آب خانگی اسمز معکوس دارد. این فیلتر عموما در مرحله سوم درون محفظه های مات خانگی نصب می شود، البته...