فیلتر پست کربن خانگی 1500 گالن آکوا من

فیلتر پست کربن خانگی 1500 گالن آکوا من آنچه که در تعیین کیفیت آب خروجی از دستگاه نقش دارد، به کارگیری از فیلترهای اصلی و درجه یک و تعویض به موقع آنها است، عدم به کارگیری از فیلترهای اصل و مرغوب باعث می شود تا با افت شدید کیفیت آب...