فیلتر نانو آنتی باکتریال فلاکستک FLUXTEC

فیلتر نانو آنتی باکتریال فلاکستک FLUXTEC از فیلتر نانو آنتی باکتریال که به آن فیلتر نانو سیلور و یا فیلتر نقره نیز می گویند جهت استریل کردن و از بین بردن میکروارگانیسم های آب استفاده می کنند. البته فیلتر نانو آنتی باکتریال جزء فیلترهای اصلی سیستم  تصفیه آب خانگی نمی...