زمان تعویض فیلتر قلیایی در دستگاه تصفیه آب خانگی

زمان تعویض فیلتر قلیایی در دستگاه تصفیه آب خانگی فیلتر قلیایی در سیستم های تصفیه آب خانگی از فیلترهایی است که نصب آن در سیستم تصفیه ضروری نمی باشد اما وجود آن سرشار از مزایا می باشد. آب عبوری از فیلتر قلیایی حالت اسیدیته خود را از دست داده و...