فیلتر دیسکی در تصفیه آب

فیلتر دیسکی در تصفیه آب از فیلتر دیسکی جهت حذف ناخالصی ها و ذرات معلق موجود در آب استفاده می کنند. دقت فیلترهای دیسکی با توجه به ذرات ناخالص موجود در آب تغییر می کند و با دقت های 20 ، 50 ، 100و 200 میکرون ساخته می شوند. فیلتر...