فیلتر الیافی و فیلتر کربن اکتیو گرانول اینلاین تانک پک

فیلتر الیافی و فیلتر کربن اکتیو گرانول اینلاین تانک پک فیلترهای حاوی کربن و فیلتر الیافی هر دو از آن دسته فیلترهایی می باشند که برای دسترسی به آب سالم تهیه شده اند. فیلتر الیافی و فیلتر کربن اکتیو گرانول می توانند به تنهایی و یا در کنار یکدیگر در...