موارد کاربردی سیستم NF

• سختی‌ گیری • حذف ویژه فلزات سنگین از جریان‌های فرآیندی جهت استفاده مجدد از آب • کاهش نمک‌های موجود در آب با اندکی شوری معمولاً عملکرد غشائی برای ممبرین‌های NF جهت حذف NaCl 50٪ ، و برای CaSO4 90٪ (یا بیشتر) می‌باشد.