طریقه شستشوی دانه های کربن اکتیو

کاربرد دستگاه فیلتر کربن اکتیو 1-  حذف ترکیبات آلی ( مانند : هالوفرم ها و مواد فنلی ) 2-  حذف طعم و بوی نامناسب آب با استفاده از افزایش جذب سطحی آب 3-  حذف کلر آزاد   شستن زغال اکتیو