کاربرد و مزایای استفاده از فیلتر شنی

کاربرد ومزایای استفاده از فیلتر شنی تأمین آبی با کیفیت مطلوب یکنواختی جمع آوری آب صاف شده و توزیع آب شستشو در کل سطح صافی سرویس دهی دستگاه با صرف کمترین هزینه نگهداری کمترین افت فشار اشغال فضای کم راهبری آسان نهایت کارآیی بالا