مدل غیر متخلخل مدلی از مدلهای انتقال در ممبرینها

مدل محلول  نفوذ (مدل غیر متخلخل) مدل انتقالی محلول-نفوذ در اصل توسط Lonsdale et. al  توضیح داده شد. در این مدل فرض می‌شود که غشاء غیر متخلخل است ( بدون نقایص ). در این نظریه بیان می‌شود که چون ملکول تمایل به حل شدن در غشاء دارد به داخل آن...