سیلیسهای درون فیلترهای شنی

سیلیس داخل فیلتر درون فیلتر های شنی چهار لایه مختلف از سیلیس با ضریب یکنواختی 35/1، با دانه بندی زیر از نوع سنگهای مخصوص و درجه خلوص بالای 95% باید وجود داشته باشد .     سیلیس نمره یک ازقطر 5/0 میلی متر تا 5/1  میلی متر.     سیلیس نمره دو ...