سیستم PLC-CIP

فشارسنج های استیل وغیر استیل و فلومترسنج دیجیتالی جهت کنترل فیلتراسیون در پیش تصفیه و همچنین نظارت دبی خروجی آب از دستگاه را نشان خواهد داد سیستم PLC و CIP جهت ضریب امنیتی المانها مورد استفاده قرار میگیرد