فواید پزشکی استفاده از اوزون در تصفیه آب استخر

پزشکی ورزشی،  اوزون ضدعفونی کننده ای منتخب با مشخص تر شدن  مشکلات استفاده از  سیستم کلرین که از مهمترین آنها سرطانزا بودن کلرین و مشتقات آن می باشد که شامل تریهالومتانها نیز می شود، اوزون  اکنون ضدعفونی  کننده ای منتخب برای مدیران استخر ها می گردد.  او نه تنها تولید...