انواع مختلف نرم کننده های آب

نرم کننده های آب از روش هایی استفاده می کنند که منیزیم و کلسیم موجود در آب را کاهش می دهند. نرم کننده های آب دیگری نیز وجو دارد که باعث کاهش آهن و منگنز در آب می شود. این مواد معدنی در آب باعث سختی آن می شوند که...