فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CBC-10-5

فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CBC-10-5 فیلتر کربن بلاک دردستگاه های تصفیه آب خانگی به خصوص در سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس نقش بسیار پر رنگ و مهمی دارد. این فیلتر در سومین مرحله از دستگاه قرار می گیرد و کیفیت آن نقش مهمی در کیفیت آب ورودی...