فیلتر پست کربن خانگی 1800 گالن آرتک

فیلتر پست کربن خانگی 1800 گالن آرتک فیلتر پست کربن پنجمین یا آخرین فیلتر اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است و پس از فیلتر ممبران قرار می گیرد. در واقع آب خروجی از ممبران یا به صورت مستقیم و یا پس از ذخیره در مخزن مستقیما به...