فیلتر کولرهای آبی

فیلتر کولرهای آبی استفاده از کولرهای آبی بسیار رایج است پس اطمینان از عملکرد این کولرها بسیار مورد توجه قرار می گیرد. پس از مدتی استفاده از کولرهای آبی، پوشال های آن دچار رسوب گرفتگی می شوند که نه تنها پوشال ها آسیب می بینند بلکه این املاح مضر نیز...