مدل منافذ ریز و مدل جذب ترجیحی – جریان مویرگی در انواع مدل انتقال

مدل منافذ ریز (مدل متخلخل) مدل منافذ ریز مبتنی‌بر تعادل نیروهای اعمال‌شده و اصطکاکی در یک منفذ یک بعدی می‌باشد. در این مدل به اصطکاک بین ماده‌ی حل‌شده و محلول و نیز اصطکاک بین ماده‌ی حل‌شده و جسم غشاء توجه می‌شود. همچنین این مدل دربرگیرنده‌ی ضخامت غشاء و کسر سطح...