نیترات موجود در آب و مضرات آن

نیترات موجود در آب و مضرات آن نیتروژن، یونی با بار منفی است و در طبیعت با یون های مثبت واکنش نشان داده و ترکیب می شوند و به صورت نمک نیترات و یا نیترات سدیم در می آید. نیترات سبب آلوده شدن آب های زیر زمینی و آب های...