ممبران 200 گالنی تصفیه آب نیمه صنعتی

ممبران 200 گالنی تصفیه آب نیمه صنعتی در فرآیند اسمز آب خالص از طریق یک غشای نیمه‌تراوا از محلولی با فشار اسمزی کمتر به محلولی با فشار اسمزی بیشتر منتقل می شود. فرآیند اسمز معکوس برعکس این فرآیند است که در آن با اعمال فشار، آب با عبور از یک...