فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CTO-10

فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CTO-10 سومین فیلتر در دستگاه تصفیه آب خانگی با عنوان فیلتر کربن بلاک یا فیلتر CTO شناخته می شود.CTO  مخفف کلمه های  Chlorine،Taste  و  Odorاست که به ترتیب به معنای کلر، طعم و بو می باشد. در واقع فیلتر CTO قابلیت این را دارد...