فیلتر کربن بلاک تصفیه اب خانگی سول آکوا

فیلتر کربن بلاک تصفیه اب خانگی سول آکوا فیلتر کربن بلاک یکی از فیلترهای مهم پیش تصفیه است که قبل از فیلتر ممبران قرار می گیرد و نقش مهمی در کیفیت آب ورودی به ممبران و عملکرد آن دارد. بنابراین در انتخاب این فیلتر باید بسیار توجه داشته باشید و...