فیلتر کربن اکتیو گرانول تصفیه آب های واتر hi water 

فیلتر کربن اکتیو گرانول تصفیه آب های واتر hi water  فیلتر کربن اکتیو گرانول های واتر جزء فیلترهای کربنی و پیش تصفیه در دستگاه های تصفیه آب خانگی است که در مرحله ی دوم قرار می گیرد. درون این فیلتر از دانه های کربن فعال شده (GAC) و در بعضی...