فیلتر پست کربن خانگی داینامیس 1500 گالن

فیلتر پست کربن خانگی داینامیس 1500 گالن فیلتر پست کربن پنجمین و در برخی موارد آخرین فیلتر تصفیه آب است که وظیفه تصفیه نهایی آب را بر عهده دارد و در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس به جهت تصفیه مجدد آب ذخیره شده درون مخزن به کار برده...