فیلتر پست کربن تصفیه آب خانگی آکوا اسپرینگ AQUA SPRING

فیلتر پست کربن تصفیه آب خانگی آکوا اسپرینگ AQUA SPRING آب ورودی به فیلترهای پست کربن خانگی از مخزن ذخیره خارج شده است و به صورت مستقیم به فیلتر پست کربن وارد می شود، بنابراین آبی که وارد فیلتر پست کربن می شود تقریبا تمامی مراحل تصفیه را پشت سر...