فیلتر مینرال خانگی CL 10RO T/33

فیلتر مینرال خانگی CL 10RO T/33 فیلتر مینرال یکی از فیلترهای مکمل است که استفاده از آن در دستگاه های تصفیه آب خانگی رواج دارد و عموما از آن در ششمین مرحله از دستگاه های تصفیه آب خانگی به جهت جبران کسری مواد معدنی استفاده می کند. این فیلتر تنها...