فیلتر ممبران خانگی نانوتک مدل TW-PA-1812-75 GPD

فیلتر ممبران خانگی نانوتک مدل TW-PA-1812-75 GPD فیلتر ممبران در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس به عنوان اصلی ترین فیلتر دستگاه شناخته می شود و کیفیت آن با کیفیت آب خروجی از دستگاه ارتباط مستقیم دارد، زیرا آب با عبور از این فیلتر مهم ترین مرحله تصفیه را...