فیلتر کربن بلاک خانگی آکوا سافت

فیلتر کربن بلاک خانگی آکوا سافت فیلتر الیافی در اولین مرحله از دستگاه وظیفه دارد تا آب را از نظر فیزیکی تصفیه نماید. پس از فیلتر الیافی، فیلتر کربن اکتیو گرانول در دومین مرحله وظیفه دارد تا آب را از نظر شیمیایی تصفیه کند و مواد شیمیایی درون آب نظیر...