عوارض ناشی از عدم تعویض به موقع فیلتر ممبران

عوارض ناشی از عدم تعویض به موقع فیلتر ممبران با توجه به اینکه فیلتر ممبران اصلی ترین فیلتر در تصفیه آب به روش اسمز معکوس به حساب می آید پس عدم تعویض به موقع آن نیز تاثیرات مخرب فراوانی را بر سیستم خواهد گذاشت. نکته قابل توجه این است که...