انواع ممبرین های CSM

تفکیک ممبرین های CSM بر اساس کاربرد غشای اسمز معکوس با توجه به قابلیت حذف یون های خاص از محلول ها، به صورت عمده برای حذف نمک از محلول های آب به کار می رود.