فیلتر پست کربن خانگی مجیک استار

فیلتر پست کربن خانگی مجیک استار فیلتر مرحله پنجم دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس، با عنوان فیلتر پست کربن یا کربن نهایی شناخته می شود و جزء فیلترهای اصلی دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است. این فیلتر در اغلب موارد آخرین فرآیند تصفیه و یا فیلتراسیون آب...