واحدهای بستر فیلتر کربن تصفیه آب صنعتی

واحدهای بستر فیلتر کربن تصفیه آب صنعتی جذب سطحی کربن روشی نوین جهت تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه ها می باشد. در واقع جذب سطحی کربن روشی جهت جداسازی ترکیبات مواد شیمیایی نظیر کلر، تری هالومتان ها، سولفیدها و نیتروژن می باشد. در تصفیه فاضلاب از چند نوع تماس مختلف...