فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا پیور AQUA PURE 

فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا پیور AQUA PURE  کربن اکتیو یا کربن فعال ماده ای است بسیار موثر که به حذف بعضی فلزات سنگین ، کلر، ذرات آلی موجود در آب می پردازد که در مراحل تصفیه آب بسیار حائز اهمیت است . کربن فعال علاوه در صنعت آب در...