فیلترهای غشایی  صنعتی

فیلترهای غشایی  صنعتی: فیلترهای غشایی فیلترهای سطحی هستند که برای از بین بردن ذرات و یا جمع آوری میکروارگانیسم ها برای تجزیه و تحلیل از محلول هایی که عمدتا روی و در نزدیکی سطح ماتریس فیلتر به وسیله مکانیکی استفاده می شوند، هستند. مواد غشایی (PTFE، سلولز بازسازی شده، نایلون،...