فیلتر بستر سیال (fluidized bed filter)

فیلتر بستر سیال ظرفی است که در پشت آکواریوم آویزان می شود. همچنین می تواند یک سیلندر یا حتی یک قوطی باشد که در کف آکواریوم و یا زیر آکواریوم قرار گیرد. این فیلتر به یک پمپ متصل می شود تا از طریق آن آب از فیلتر عبور کند. این...