کارایی ph متر در صنعت تصفیه آب چیست؟

کلمه PH برگرفته از کلمات * Hydrogene * و *Power * می باشد که معرف میزان توان یونی هیدروژن در آب است، تناسب مجموع مولکول های یونیزه شده در مقابل مولکول های یونیزه نشده شده را در محیط های آبی را ph گفته می شود. آب به طور معمول یا...