فیلتر پست کربن تصفیه آب c.c.k مدل NPC 10

فیلتر پست کربن تصفیه آب c.c.k مدل NPC 10 از آنجایی که روند تصفیه آب در سیستم های اسمز معکوس کمی زمان بر است از مخزن تصفیه جهت ذخیره نمودن آب تصفیه شده استفاده می کنند تا آب تصفیه شده و سالم همیشه در اختیار مصرف کنندگان قرار داشته باشد....