فیلتر ممبران تصفیه آب سی سی کی  C.C.K

فیلتر ممبران تصفیه آب سی سی کی  C.C.K : فیلتر ممبران در دستگاه های تصفیه آب با روش اسمز معکوس مهم ترین فیلتر به شمار می رود. فیلتر ممبران در حقیقت فیلتری متشکل از غشای نیمه تراوا می باشد. در واقع غشاء مانعی برای ورود مواد و آلاینده ها است....