فیلتر قلیایی خانگی جوی واتر joy water

فیلتر قلیایی خانگی جوی واتر joy water تمامی مایعات از جمله آب آشامیدنی دارای فاکتوری به نام PH می باشند.PH  عددی بین 0-14 است و این محدوده نشان می دهد آب، قلیایی یا بازی است و یا حالت خنثی دارد. در واقع PH نشان می دهد غلظت یون های هیدروژن...