فیلتر الیافی خانگی c.c.k مدل PP-NP 10

فیلتر الیافی خانگی c.c.k مدل PP-NP 10 فیلتر الیافی در دستگاه های تصفیه آب خانگی به عنوان فیلتر پیش تصفیه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش بسیار موثری در حذف کدورت آب دارد، زیرا این فیلتر در به دام انداختن ذرات معلق آب بسیار خوب عمل می کند و...