فیلتراسیون چیست ؟

فیلتراسیون چیست ؟ فیلتراسیون فرآیند جدا کردن مواد بر اساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلف آنها می باشد. به طور معمول به عنوان حذف ذرات جامد از مخلوط حاوی مواد جامد و مایعات می باشد. در این فرآیند به مواد جمع آوری شده و ته نشین به عنوان باقیمانده و...