روش شستشوی فیلتر شنی

1-      در حالت شیر فلکه های 5 و 4 و 1 باز بوده و شیر فلکه های 3 و 2 بسته می باشد .

2-      در حالت شستشوی معکوس شیر فلکه های شماره 5 و 3 و 2 باز بوده و شیر فلکه های 4 و 1 بسته می باشد .

3-      پس از اتمام شستشوی کامل، در صورتیکه آب خروجی کاملا زلال و شفاف باشد مجددا می بایست بند (1) اجرا گردد تا آب مصرف به سیستم وارد شود .

تذکر 1 : دقت فرمائید همواره مانومتر و تمامی شیرهای ورودی و خروجی سالم و بدون عیب باشد .

تذکر 2 : در صورت مشاهده سنگ سیلیس در مسیر آب خروجی، سرویس دهی دستگاه را متوقف و مراتب را با شرکت در میان بگذارید .

رعایت نکات ضروری

1-      عملیات شستشوی معکوس می بایست حتما و در زمان مناسب انجام شود ( در مناطقی که آب حاوی مواد معلق بسیار است این کار باید حداقل در هفته یکبار صورت پذیرد ) .

2-      توجه شود شستشویی کامل نامیده می شود که حاصل آن خروج آب کاملا زلال و عاری از مواد معلق از دستگاه، در پایان شستشو باشد .

3-      در صورتیکه عمل شستشو در زمان مناسب انجام نشود و مدتی به تعویق افتد و یا به طور ناقص صورت پذیرد مشکلاتی از قبیل افت فشار دستگاه فیلتر شنی، ایجاد اختلال عملکرد در واحد بعدی یعنی دستگاه سختی گیر خواهد شد . اختلال عملکرد دستگاه سختی گیر در این هنگام می تواند شامل، گرفتگی آب، پخش کن های سختی گیر، کثیف شدن سطح رزین، شکستگی سطح رزین و در نهایت کوتاه شدن عمر مفید رزین و در نتیجه کاهش تبادل یونی شود .

4-      هر شش ماه یکبار لازم است عملکرد دستگاه مورد بازرسی فنی قرار گیرد بطوریکه ساختمان آب پخش کن ها، تمیزی سطح سیلیسهای دانه بندی و دیگر قسمت های دستگاه کاملا بازبینی گردد و چناچه نیاز باشد سنگهای سیلیس توسط مواد شیمیایی داده شود و یا تعویض گردد .

Wash the sand filter
1-The Lion Square Lion Square 5, 4, 3, 2, 1 open and closed.
2 The Square backwashing valve opening and valve No. 5, 3, 2 and 1 pack is 4 Sq.
(3) Upon completion of a full wash, if the drain is completely clear again have paragraph 1 applied to the water logged.
Note 1: Make sure to always refer to the manometer and all input and output valves are intact and without flaw.
Note 2: If the water in the silica ore output, halted service device and shall now discuss.
Compliance Essential Tips
1 backwashing operation should be done at the right time (in areas where the water contains suspended solids so that it needs to be at least in weeks).
2 Note that the result is called a complete wash water is completely clear and free of suspended solids leaving the system at the end of the wash.
At that point the water softener system dysfunction can include cramps, water softener play dirty surface of the resin, the fracture surface of the resin and shorten the useful life of the resin and ion exchange to reduce.
4 every six months to be sure the inspection is functioning as a water play structure, the cleanliness level of aggregation Sylys·hay and other parts of the system is

The sand filter water purifier filter Shny, emaux, Astkhr, sand filter sand filter sand filter treatment under Fshar, Tnd, water, sand filter sand filter sand filter Mykrvny, Hayvard, Pakmn, sand filter sand filter sand filter is Chyst,

مطالب مرتبط