سیلیسهای درون فیلترهای شنی

سیلیس داخل فیلتر

درون فیلتر های شنی چهار لایه مختلف از سیلیس با ضریب یکنواختی 35/1، با دانه بندی زیر از نوع سنگهای مخصوص و درجه خلوص بالای 95% باید وجود داشته باشد .

    سیلیس نمره یک ازقطر 5/0 میلی متر تا 5/1  میلی متر.

    سیلیس نمره دو  از قطر 2  میلی متر تا 5/3 میلی متر.

    سیلیس نمره سه  از قطر 4  میلی متر تا 8 میلی متر.

    سیلیس نمره چهار از قطر 8  میلی متر تا 12 میلی متر.

کلیه سیلیس های ریخته شده در فیلتر های شنی جمعاً به ارتفاع یک متر خواهد رسید که این عدد به ظرفیت فیلتر ربطی ندارد چون پس از آزمایشاتی که روی فیلترهای شنی انجام شده است این موضوع به اثبات رسیده که از یک ارتفاعی به بعد مواد بکار برده شده در فیلترها توانایی تصفیه بیشتر آب را ندارند و ماکزیمم ارتفاع 1.5 متر برآورد شده است و با در نظر گرفتن بستر فیلتر و پخش کننده آب ارتفاع فیلتر های شنی به 1.5 متر می رسد.

شن هایی با دانه بندی ریزتر سطح بیشتری را فراهم می کنند و درنتیجه بیشتر آلودگی آب را می گیرند. اما به انرژی پمپاژ بیشتری برای انتقال سیال نیاز دارند. در هر صورت در اکثر فیلترهای شنی فشاری از رنج دانه های 0.2 تا 1.2 میلی متر استفاده می شود. ذرات بزرگتر از 100 میکرومتر تمایل به بستن منافذ فیلتراسیون دارند. دانه های بزرگتر ماسه می توانند بر این مشکل غلبه کنند. به همین دلیل  عمق بستر شن حدودا 0.6 تا 1.5 متر بسته به کاربرد مختلف می باشد. طراحی فیلترهای شن و ماسه نشان می دهد که باید با حداکثر سرعت جریان 10gpm/ft2 کار کنند. با استفاده از توان مورد نیاز و حداکثر دبی، مساحت لازم را می توان محاسبه کرد. نکته نهایی طراحی این است که مطمئن باشید مایع به درستی در بستر جریان دارد و هیچ مقدار از مایع توسط شن و ماسه از مسیر جریان منحرف نمی شود.

هنگامی که شستشو انجام شد پس از مدتی کثیفی جمع شده در شن ها، اجازه عبور آب کمتری را می دهد. این در حالی است که مواد زائد موجود در فیلتر بجای می مانند که باید از آن خارج شوند. حال زمان back wash فیلتر است.

The silica filter

Filtered through four layers of silica sand with a uniformity coefficient of 35.1, with the size of the stones purity of 95%, there should be special.

Mm to 5.1 mm silica score a 5/0 Azqtr.

Silica scores from 2 mm to 5.3 mm in diameter.

Silica The three of diameter 4 mm to 8 mm.

Silica The four of diameter 8 mm to 12 mm.

All silica filter sand cast in total will reach a height of one meter
This number is not relevant because the filtering capacity of the filter tests were conducted  appears.

Sand with finer gradation, and thus provide a greater level of water pollution can be more. But more pumping power required for the transmission fluid. In any case, pressure sand filters in most of the grains range from 0.2 to 1.2 mm are used. Particles larger than 100 micrometers are willing to close the pores of the filter. Larger grains of sand can not overcome this problem. That’s why the sand bed depth of approximately 0.6 to 1.5 m depending on the application is different. Sand filters are designed to show that the maximum flow rate of 10gpm / ft2 work. Using the power required and the maximum rate, the required area can be calculated.
When washing the dirt trapped in the rubble after a while, let the water flow is less. However, the waste contained in the filter rather like that should be removed. Now its time to back wash the filter.

When the filter pressure drop and accumulate large amounts of soil water can drain freely from the filter. sends back wash water back through the filter dust is trapped outside. The back wash, pressure returned to the pool is clear and if the pressure gauge on the filter is installed, it can be seen that the pressure of 0.5 bar over heals.

Vertical sand filters, pressure sand filters are the most common

The following filter types Shny, Dv, The Silica Silica Silica S·h, The Chhar, The Yk, The Sylys·hay silica sand with the grain of the filters Shny, Ryztr, the sand filter, the sand filter Tmn, Brqy, under Fshar, sand filter sand filter Check the price of water, the sand filter

مطالب مرتبط