انوع صافیهای فشاری

در این صافی ها ، بستر در داخل یک تانک استوانه ای از جنس فولاد محصور شده و آب تحت نیروی فشار از میان صافی عبور میکند ، بستر این صافی ها نیز یا از جنس شن و یا از جنس خاک دیاتومه هستند.

صافی های شنی فشاری تند دارای یک لایه ی شنی به صخامت cm60-45 (18 تا ۲۴ اینچ) هستند که یک لایه ی سنگریزه ای نیز در زیر این لایه قرار گرفته است. میزانبارگذاری این صافی ها بین ۲/۰ – ۸/۰ می باشد . این صافی ها کوچک بوده و دامنه ی استفاده از انها محدود به برخی صنایع و با زگردش آب استخرهای شنا است . دیاتومه های خاکی ، بسترهای سبکی بوده که به صورت تجاری از فسیل دیاتومه ها با اندازه ذرات ۵ تا ۵۰ میکرومتر ساخته شده اند که درحالی که صخامت لایه ی شنی چندین سانتیمتر بوده ولی ضخامت این لایه فقط حدود cm3/0 – ۱۵/۰ (۱۲/۰ – ۰۶/۰ اینچ) است. ذرات عامل کدورت بر روی سطح باقی مانده و هرگونه نفوذ برروی آن دارند.

صافی فشاری ها ( فیلتر شنی ) از بستر سنگ سیلیس جهت حذف مواد معلق و گل و لای موجود در آب استفاده میشود.صافی فشاری ها بر اساس طبقه بندی بستر سنگ سیلیس در دستگاه قرار گرفته و توانائی حذف ذرات تا اندازه ۵۰ میکرون را دارند.  بدنه این فیلترهای شنی استوانه ای شکل و از  جنس های مختلف مانند فولاد و F.R.Pاست.فشار استاندارد این صافیها بین ۳-۷ بار است که اگر از این میزان بیشتر باشد، باعث ایجاد کانال شده و از کیفیت فیلتراسیون کاسته می شود.

فیلترهای شنی با حذف ذرات معلق فیزیکی و بیولوژیکی موجود در آب سبب شفافیت آب گردیده و در صنایع غذایی نظیر تولید آب معدنی،استخرها و سایر صنایع کاربرد دارند

.In this filter, a bed inside a cylindrical steel tank surrounded by water under pressure is the force passes through the filter,
These filters are made ​​of ground or sand or diatomaceous earth are made​​.

Rapid pressure sand filter with a sand layer thickness cm60-45 (18 to 24 inches), which is also a gravel layer below this layer is located. Myzanbargzary the filters from 2/0 to 8/0 is. The filters are small and limited to a certain range of industries and swimming pools Zgrdsh.
Terrestrial diatoms, which lighter substrates commercially from fossil diatoms with a particle size of 5 to 50 micrometers are made
While the thickness of the sand layer thickness of this layer is only a few centimeters, but cm3 / 0 – 15/0 (12/0 – 06/0 inches). The haze particles remain on the surface and any influence on it.
Pressure filter (sand filter) to remove suspended solids from the bed of silica rocks and mud in water pressure Myshvd.safy by category silica stone platform located in the
And the ability to remove particles up to 50 micron.
Sand filters to remove suspended particles in the water, causing physical and biological clarity of the water and in the food industry, including the production of mineral water, swimming pools and other industries as well.