فیلتر شنی

فیلتر شنی دستگاهی است که با صاف نمودن (فیلتر اسیون) فیزیکی آب باعث حذف ذرات معلق موجود در آن نظیر گل، رنگ، مواد آلی، پلانکتون، باکتری‌ها و ذرات حاصل از خوردگی می‌شود .
در این دستگاه ، آب حاوی ذرات معلق را از بستری از ذرات یک ماده که می‌تواند شن و یا ذغال آنترایست (فیلتر کربن اکتیو ) باشد عبور می‌دهند. در اثر عبور آب از خلل و فرج بین ذرات شن، مواد معلق آب گیر کرده و آب تقریبا عاری از مواد معلق، بدست می‌آید. البته جمع شدن ذرات معلق در خلل و فرج فیلتر، باعث افزایش افت فشار می‌گردد که اگر این افت فشار از حد معینی تجاوز نماید، باید صافی را شستشو داد .

The sand filter system with filtering (Filter oxidation) physical removal of suspended particles in the water, such as flower color, organic matter, plankton, bacteria and particles from corrosion.

In this system, water containing suspended particles from the bed of particles of a substance that can Ntrayst sand or charcoal (activated carbon filter) is passes. The water passes through the pores between sand particles, suspended solids, water retention and water virtually free of suspended solids achieved. The accumulation of particles in the pores of the filter, the pressure drop is increased if the pressure drop exceeds a certain limit, the filter must be cleaned.

Sand filter, Filtration, removal of suspended solids, flower color, organic matter, plankton, bacteria, particles resulting from corrosion, sand, coal Ntrayst, active carbon filter, sand particles, the pores of filter pressure drop,

مطالب مرتبط