شرح خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا درساخت و نصب سیستم های نصب آب شهری

1-  تزریق کننده های مواد شیمیایی : همزن های سریع و فلوکاتورها جهت انجام انقعاد و لخته سازی

2-  مخازن ته نشینی اولیه و ثانویه (شکل استوانه ای) : جهت ته نشین نمودن مواد معلق مجهز به لجن روبهای مکانیکی از نوع زنجیری

3-  مخازن ته نشینی اولیه و ثانویه (مکعب و استوانه ای شکل) : ججهت ته نشین نمودن مواد معلق به لجن روبهای مکانیکی از نوع زنجیری

4-  فیلتر شنی تحت فشار و ثقلی با بستر سیلیسی متبلور : جهت حذف مواد معلق موجود در آب با ظرفیت های مختلف براساس استانداردهای بین المللی

5-  فیلتر کربن اکتیو : جهت حذف طعم و بوی نامطبوع و رنگ آب

6-  ضدعفونی نمودن آب : توسط محلول یا گاز کلر

7-  دستگاهای سیکلون : قابل نصب در مدار مکش یا دمش پمپها به منظور حذف ذرات شن و ماسه

8-  سیستم های کمپاکت تصفیه استخرهای شنا یا استخرهای خنک کننده آب : سیکل صنعتی کارخانجات .

9-  انواع دریچه ها از قبیل دریچه های سرریز پن استاگ و … قابل استفاده در کانال های زه کشی و سد سازی تصفیه خانه های آب و فاضلاب .

10-         مجتمع های قابل حمل ونقل تصفیه آب از نوع فلزی : قابل نصب بر روی فنداسیون های بتنی دارای ظرفیت های 50 تا 200 متر مکعب جهت حذف املاح نا محلول در آب , این شامل: تزریق کننده های مواد شیمیایی ته نشینی با صفحات هادی جهت افزایش سطح ته نشینی و فیلترهای شنی تحت فشار می باشد که قابل نصب در روستاها و شرکت ها بوده و در صورت لزوم نقل و انتقال جهات بهره برداری در محل دیگری می باشد .

1 – chemical injection: rapid mixing, flocculation and Flvkatvrha for Anqad
2 – primary and secondary settling tanks (cylindrical shape) equipped with sludge suspended solids to settle to the chain of mechanical Rvbhay
3 – primary and secondary settling tanks (cubic and cylindrical) Jjht of suspended solids in the sludge precipitated a chain of mechanical Rvbhay
4 – pressure and gravity sand filter bed of crystalline silica: to remove suspended solids in water with different capacity according to international standards
5 – Active carbon filter: To remove taste and odor and color of water
6 – disinfect water or chlorine solution
7 – Cyclone Devices: Circuit for suction or blowing pumps installed to remove sand particles
8 – Kmpakt filtration systems in swimming pools or pools of water cooling cycle manufacturing industries.
9 – Types of valves such as the spillway Penn Astag and can be used in drainage channels and dams, water and wastewater treatment plants.
10 – Integrated portable water transport of metal can be installed on concrete foundations with a capacity of 50 to 200 cubic meters of water to remove the insoluble salts, these include: injection of chemical deposition of conductive plates

Pool water filters, sand filters, industrial effluent, chemical injector, the spillway Penn Astag, Kmpakt systems, disinfect water, sand filter, active carbon filter, mechanical Rvbhay sludge, settling tanks, vacuum circuit

 

مطالب مرتبط