چگونگی بک واش یا پس شویی فیلتر شنی

چگونگی بک واش یا پس شویی فیلتر شنی

backwash یا همان پس شویی در فیلتر شنی به سادگی و از طریق برگشت جریان آب استخر صورت می گیرد. بدین صورت که با عبور بالعکس جریان از پایین به سمت بالای فیلتر شنی، مواد زائدی که در بین شن های فیلتر، گیر کرده به فاضلاب منتقل می شود

 برای پس شویی باید پمپ را خاموش کرد و شیرِ فیلتر را در حالت “back wash” قرار داد و سپس پمپ را دوباره روشن کرد. معمولا پس شویی در استخرها  2 تا 3 دقیقه به طول می انجامد. پس از پایان back wash بای پس پمپ را خاموش کرد و شیر را درحالت “close” قرار داد، سپس پمپ را 30 تا 60  ثانیه روشن کرد تا مطمئن شویم که تمام آب کثیف در پس شویی به فاضلاب رفته و وارد استخر نمی گردد. پمپ را برای آخرین بار متوقف کرده و شیر را در حالت “Filter” قرار می دهیم. حال پمپ را روشن کرده و فیلتر دوباره به تصفیه کردن آب استخر مشغول می شود.

گیج فشار در ورودی و خروجی به اپراتور استخر می فهماند که مسیر عبور آب در فیلتر در حال بسته شدن می باشد. اگر گیج، فشار خیلی بیشتری را در ورودی نسبت به خروجی نشان دهد اپراتور متوجه می شود که آشغال زیادی در بین شن ها جمع شده. این به معنی این است که هم اکنون زمان “back wash” فیلتر است. برای “back wash” اپراتور، شیرها را برای تغییر مسیر آب تنظیم می کند، لوله برگشت به استخر را می بندد و لوله خروجی را باز می کند که آب وارد سیستم فاضلاب شود.

A wash or backwash the sand filters

backwash the sand filter backwash, or simply through the back flow of pool water occurs. With a reverse cross-flow from the bottom to the top of the sand filter, the sand filter waste, sewage stuck transmitted

Turn off the pump and valve to backwash the filter in a “back wash” the contract and then turn on the pump again. After cleaning the pools usually lasts 2 to 3 minutes.پس از پایان back wash بگردد. Pumps and valves for the last stop on the “Filter” put. Turn on the pump and filter back into the pool water treatment is working.

The inlet and outlet pressure gauge that tells the operator pool water filters are closing the path. If you are confused, too much pressure at the inlet to the outlet to show the operator realizes that the sand has accumulated a lot of junk. This means it is now time to “back wash” the filter. To “back wash” operator adjusts valves for water redirection, pipes, back to the pool closes and opens the exhaust pipe where the water enters the sewer system

The following filter types Shny, Astkhr, sand filter water treatment filter back wash system Shny, Fazlab, installing the filter, the filter Shny, Kvaryvm, sand filter for filtering the price Shny, Shny, disadvantages Shny, filter backwash the filter gauge Shny, Khrvjy, pressure gauge pressure at the inlet

  • نصب فیلتر زیر شنی